UVJETI KORIŠTENJA

Sve ponude podliježu uvjetima rezervacije KeK Yachtinga. Uvjeti navedeni na ovoj web stranici podložni su promjenama. Molimo pogledajte svoj KeK Yachting za najnovije ažuriranje svih uvjeta i cijena. Mogu se primjenjivati lokalni porezi i naknade. Sve cijene ocijenjene su točnima u trenutku objave i podložne su promjenama. Sve ponude temelje se na raspoloživosti u trenutku rezervacije.

NAJAM BAREBOATA

1. Uvjeti.

Ovi Uvjeti i odredbe sadrže cjelokupni ugovor između KeK Yachtinga i osoba(osoba) koje namjeravaju unajmiti plovilo ("Najmoprimac"), (zajedno "Stranke") za najam bez posade KeK Yachtinga s obzirom na prava i obveze svih strana. Bez obzira na prethodno navedeno, stranke, plovilo, rok i cijena navedeni su u računu podnesenom zasebno. Uplatom pologa na predloženi charter, najmoprimac pristaje na ovdje sadržane uvjete.

2. Plan plačanja.

– 30% – 7 dana nakon potvrde rezervacije

– 70% – 28 dana prije najma

PDV je uključen u vaše cijene.

3. Dostava broda.

Kek Yachting će isporučiti brod najmodavcu samo pod sljedećim uvjetima: a. Potpuna uplata salda koji dospijeva najmoprimac ili polog,

b. Potpisivanje proturječne izjave o isporuci (inventara) broda od strane obiju strana, navodeći uvjete broda i opreme.

c. Primitak sljedećih dokumenata od najmodavca:

d. presliku vozačke dozvole ili osobne iskaznice najmoprimca;

e. Kopija putovnice najmoprimca; i

f. Popis članova posade povelje s imenima i adresama U slučaju da KeK Yachting smatra da je iskustvo jedrenja najmodavca i posade deficitarno, KeK Yachting zadržava pravo otkazati ili izmijeniti najam i neće najmodavcu vratiti do sada izvršene uplate. Ako je dostupan, KeK Yachting može ponuditi ovlaštenog skipera na teret najmodavca. Ako je osiguran ovlašteni skiper, najmoprimac ne smije otpustiti skipera prije sklapanja najma, osim ako postoji suglasnost KeK Yachtinga.

4. Povratak broda.

a. Brod će biti vraćen u konačnu luku na dan i vrijeme naznačeno na računu najmodavca.

b. Ako se ponovna isporuka broda odgodi zbog više sile, kako je definirano u nastavku, na ponovnu isporuku utjecat će se što je prije moguće nakon toga, a u međuvremenu će uvjeti ugovora ostati na snazi, ali bez kazne ili dodatnih troškova protiv iznajmljivača.

c. U slučaju kašnjenja povrata, najmoprimac se obvezuje platiti KeK Yachtingu pro rata charter naknadu plus 50%. Svaki dan ili njegov dio nakon razdoblja najma smatra se punim danom. Ako najmoprimac napusti plovilo na lokaciji koja nije navedena konačna luka, obvezuje se platiti KeK Yachtingu sve troškove i naknade nastale za povratak plovila u navedenu konačnu luku, kao i naknadu za najam pro RATA za broj dana potrebnih za plovidbu brodom natrag u bazu. Napuštanje broda definira se kao napuštanje broda u razdoblju duljem od 12 sati.

d. Ako najmoprimac ne isporuči brod vlasniku u posljednjoj luci povrata zbog namjernog kašnjenja ili promjene itinerera, najmoprimac se obvezuje platiti KeK Yachtingu pro rata charter naknadu plus 50%. Svaki dan ili njegov dio nakon razdoblja najma smatra se punim danom. Ako kašnjenje u ponovnoj isporuci prelazi dvadeset i četiri (24) sata, Najmoprimac je dužan nadoknaditi Vlasniku bilo kakav gubitak ili štetu koju je Vlasnik pretrpio kao rezultat povlačenja korištenja plovila ili otkazivanja ili kašnjenja isporuke u sklopu naknadnog najma Plovila.

5. Jamstva i postupci KeK Yachtinga

a. KeK Yachting zastupa, jamči i obvezuje se da će brod po isporuci biti u skladu sa svim važećim zakonima i propisima države zastave broda i bilo koje zemlje unutar područja krstarenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve zakone i propise o najmu i bilo koju dokumentaciju, registracijske ili carinske zakone ili propise kako bi brod mogao zakonito koristiti iznajmljivač, kao što je ovdje navedeno. KeK Yachting se obvezuje isporučiti brod u dobrom stanju najmoprimcu.

b. Postupci prijave počinju u vrijeme početka najma. Prilikom prijave, iznajmljivač je slobodan koristiti brod nakon što potpiše izjavu o isporuci i primi sve dokumente o plovilu.

c. Prvog i posljednjeg dana najma bit će osigurano mjesto u KeK Yachting Marini koje je uključeno u cijenu rezervacije.

6. Jamstva i jamstva najmodavca

Ako najmoprimac (ili član posade) treba upravljati plovilom, najmoprimac izjavljuje i jamči da je najmoprimac iskusan, licenciran i kompetentan u rukovanju i radu plovila tipa iz ovog Ugovora te da najmoprimac ima dovoljno praktičnih znanja o pomorskom, pilotskom i cestovnom prometu kako bi pravilno izvršavao potpunu ovlast nad plovilom. Najmoprimac dopušta rad broda tijekom razdoblja najma samo od strane ovlaštene osobe. Najmoprimac odmah dovršava "Životopis jedrenja" dostupan putem najmodavčevih brzih veza i online rezervacijskog sustava.

7. Odgovornosti najmodavca

a. Prilikom prijave i prije potpisivanja popisa za provjeru inventara, najmoprimac provjerava jesu li brod i oprema u dobrom stanju i zadovoljavaju li minimalne standarde. U ovom trenutku, najmoprimac može primijetiti s KeK Yachtingom sve što po njegovom mišljenju krši ili je ispod standarda navedenih u računu. Prihvaćanje od strane iznajmljivača potvrđuje da su ispunjene obveze KeK Yachtinga za isporuku.

b. Po isporuci, najmoprimac i posada u potpunosti su odgovorni za brod i za bilo kakvu materijalnu štetu ili ozljedu osoba koje mogu nastati, uključujući i treće osobe. U slučaju da je skipera osigurao KeK Yachting, najmoprimac ostaje odgovoran za brod te ponašanje i dobrobit posade.

c. Najmoprimac se slaže da će biti odgovoran za sve članove posade i putnike na brodu te obvezuje posadu i putnike na ovdje sadržane uvjete.

d. Iznajmljivač je odgovoran za sve održavanje plovila tijekom najma i plaća sve tekuće troškove nastale nakon isporuke plovila, kao što su.B naknade za privez, lokalni porezi, gorivo, voda i hrana.

e. Ako je potrebna vanjska pomoć zbog problema s brodom, najmoprimac će obavijestiti KeK Yachting neposredno prije nastanka takvih troškova, osim ako bi kašnjenje moglo ugroziti tjelesnu ozljedu ili značajnu materijalnu štetu. Najmoprimac će čuvati sve račune i račune za popravke koje će KeK Yachting vratiti na dan povratka ili što je prije moguće. Najmoprimac će poduzeti sve razumne korake kako bi spriječio tegljenje broda drugim plovilom. Međutim, ako je, unatoč svim razumnim naporima, potrebno tegljenje, najmoprimac se obvezuje pregovarati i odrediti cijenu tegljenja s gospodarom drugog plovila prije operacije.

f. Iznajmljivač se obvezuje prevesti samo do broja putnika propisanih sigurnosnim pravilima plovila. Najmoprimac se slaže da neće prevoziti robu niti prevoziti putnike uz naknadu niti se baviti drugim komercijalnim aktivnostima kao što je profesionalni ribolov. Iznajmljivanje ili iznajmljivanje plovila je zabranjeno.

g. Najmoprimac se obvezuje koristiti brod kao odgovornu osobu i pridržavat će se svih zakona otoka, uključujući, ali ne ograničavajući se na propise o ribolovu i dubokomorskom ribolovu. Najmoprimac će obeštetiti KeK Yachting protiv i protiv svih zahtjeva i pravnih radnji koji proizlaze iz ili su u vezi s ovim Ugovorom ako se ta pravila i propisi ne poštuju.

h. Najmoprimac priznaje da brodovi mogu sudjelovati samo u odabranim regatama koje je odobrio KeK Yachting. Za sudjelovanje na regatama može se naplatiti doplata i povećani depozit. Sudjelovanje na regatama koje nije odobrio KeK Yachting strogo je zabranjeno.

i. Brod se mora vratiti sa svom opremom na brodu u istim dobrim uvjetima kao i na odlasku, u dobrom stanju čišćenja, na određeni datum završetka, vrijeme i konačnu luku.

j. Iznajmljivač se obvezuje platiti bilo kakav gubitak ili štetu koja nije pokrivena osiguranjem koje se može pojaviti na brodu ili na brodu do povratka. Najmoprimac ostaje u potpunosti odgovoran za brod do potpisivanja protuspremišta i konačnog iskrcaja.

k. Najmoprimac se obvezuje da neće napuštati luku ili vez s vjetrovima iznad sile 6 ili ako je predviđena ta snaga vjetra, ako su lučke uprave zabranile plovidbu, ako je brod oštećen i nije popravljen te ako važna oprema kao što su motor, jedro, namještanje, kaljužna pumpa, navigacijska svjetla, mjenjač za vez, kompas ili sigurnosna oprema nisu u dobrom radnom stanju, ako su rezerve goriva nedovoljne, ako općenito vremenski uvjeti broda ili posade ugrožavaju brod ili posadu. Najmoprimac se obvezuje slijediti sve upute za navigaciju i usmjeravanje koje mu KeK Yachting može dati, posebno u lošem vremenu.

l. Najmoprimac se obvezuje da neće ploviti po mraku. Najmoprimac se slaže da će u dnevnik broda uključiti dnevni ulaz koji uključuje: odredišnu luku, stanje broda i posade, svaku promjenu posade, uzastopne pozicije/lokacije, vremenske uvjete, korištena jedra i radno vrijeme motora.

m. Bilo koju sliku ili sliku vas ili vaše grupe na vašem unajmljenom plovilu osiguranu tijekom vašeg najma KeK Yachting može besplatno koristiti u svim medijima u dobroj vjeri oglašavanja ili marketinške svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na promotivne materijale bilo koje vrste, kao što su brošure, slajdovi, video emisije, oglašavanje i internet.

8. Polog/odbitak osiguranja.

KeK Yachting osigurava plovilo tijekom cijelog najma s prvoklasnim osiguravateljima od svih rizika prema ovim uvjetima i podložno odbitnom uobičajenom da plovilo veličine, vrste i vrijednosti plovila izda dozvolu za najam u skladu s uvjetima ovog Ugovora i pokrije odgovornost trećih osoba.

U trenutku rezervacije najmoprimac odabire jednu od sljedećih opcija:

Odbitak od osiguranja: Najmoprimac se obvezuje platiti povratni odbitak osiguranja koji se može odbiti prema veličini, vrsti i vrijednosti plovila kako je opisano u ponudi koja vam je dostavljena.

1. Ovaj odbitak pokriva brod od gubitka ili oštećenja trupa, strojeva, opreme i opreme broda, odgovornosti prema trećim osobama za gubitak ili oštećenje drugog broda ili imovine, gubitak života ili tjelesnu ozljedu. Osobne stvari nisu pokrivene ovom policom osiguranja.

2. Ako najmoprimac ne preuredi plovilo u istom stanju u kojem je isporučeno, KeK Yachting zadržava pravo naplatiti najmoprimcu odbitak za troškove popravaka i radova potrebnih za vraćanje plovila u prvobitno stanje.

3. Odbitak će biti vraćen najmoprimcu nakon kontradiktornog inventara i kontrole stanja plovila za stanje računa kao što su neplaćene ugovorne naknade, potraživanja trećih osoba, gubici ili štete koji nisu osigurani policom osiguranja.

Izjava o odricanju odgovornosti: Najmoprimac se obvezuje platiti nepovratno odricanje od štete u trenutku rezervacije, kao i umanjeni polog, koji će biti vraćen nakon završetka Povelje u slučaju da ne dođe do štete.

(1) Za svaki incident koji se dogodi nakon toga plaća se dodatni polog.

2. Ako brod pretrpi gubitak ili štetu tijekom najma, KeK Yachting zadržava pravo zatražiti dodatne depozite ako je potrebno.

U slučaju gubitka ili nezgode, dužnost je najmodavca ublažiti sve potencijalne gubitke koji se mogu nadoknaditi prema osiguranju koje pruža KeK Yachting. Unajmitelj mora obavijestiti KeK Yachting u roku od 24 sata o bilo kakvom gubitku ili oštećenju plovila. KeK Yachting unajmit će procjenitelja kako bi utvrdio štetu, a pokrivenost će biti osigurana u skladu s opcijom koju je odabrao unajmitelj gore.

U slučaju grube nepažnje najmoprimca koji uzrokuje gubitak ili štetu na brodu, najmoprimac je odgovoran za sve troškove popravka izvan odbitka osiguranja ili
naknade štete.

9. Odustajanje od ugovora.

Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne moze zapoceti sa najmom plovila, slobodan je pronaci osobu koja preuzima njegova prava i obveze uz pristanak najmodavca. Ukoliko korisnik ne pronade zamjenu  najmodavac zadrzava:
 
    – 30 % najamnine za odustanak kao storno trosak
    – 50 % najamnine za odustanak do 4 tjedna  prije pocetka najma
    – 100 % najamnine za odustanak do 2 tjedna prije pocetka najma

10. Viša sila.

a. KeK Yachting nije odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili kašnjenje ili neuspjeh u izvršenju ovog Sporazuma koji proizlazi iz bilo kojeg događaja više sile, uključujući, ali ne ograničavajući se na višu silu, vatru, djela elemenata, epidemije, rat (proglašen ili neobjavljeno), ratna djela, pobunu, revoluciju ili građanski rat, piratstvo, građanski rat ili neprijateljsko djelovanje, štrajkove ili razlike s radnicima, štrajkove ili razlike s radnicima, Akti neprijatelja državnog, saveznog ili državnog zakona, pravila i propisa vladinih agencija koje su nadležne ili tvrde u prostorijama ili bilo kojoj drugoj skupini, organizaciji ili neformalnom udruživanju (bilo formalno priznatom kao vlada ili ne), i bilo koji drugi uzrok koji je izvan razumne kontrole KeK Yachtinga i onemogućuje nastavak poslovanja.

b. U slučaju kašnjenja ili gubitka izvedbe zbog bilo kojeg gore opisanog događaja:

c. Sva plaćanja za Povelju koristit će se kao kredit za buduću Povelju. Povrat novca neće biti dat.

d. KeK Yachting surađivat će s Najmoprimcem kako bi rezervirao novu Povelju o drugom plovilu koje pristaje na Najmodavca, na novoj lokaciji ili na nove datume ili oboje, ovisno o dostupnosti i preferenciji najmoprimca. Ako stranke u ovom trenutku nisu u mogućnosti rezervirati novi charter, depozit najmodavca ostat će kao kredit kod KeK Yachtinga i nikada neće isteći.

e. KeK Yachting nije odgovoran za dodatne troškove najmodavca zbog promjena u najmu zbog događaja više sile.

11. Dodatna kašnjenja.

Jedan. Ako na dan odlaska iznajmljeni brod ili istovjetni brod nije dostupan iz bilo kojeg drugog razloga osim događaja više sile, najmoprimac ima pravo, ako je moguće, koristiti sljedeće opcije:

Ako je dostupan, odgodite datum polaska i zadržite trajanje najma;

Zadržite datum završetka najma na računu i najmoprimac će dobiti povrat novca za vrijeme dok brod nije bio dostupan, pro rata uz naknadu za najam.

Ako kašnjenje prelazi četvrtinu vremena najma, najmoprimac može raskinuti ugovor s KeK Yachtingom i dobiti povrat naknade za najam.

Najmoprimac se odriče svih potraživanja, štete, dugova, obveza, potraživanja, troškova, troškova, kamata, tužbi i/ ili odvjetničkih naknada kao posljedica kašnjenja Povelje.

Svaka prekinuta ili skraćena povelja, svaka usluga koju najmoprimac ne koristi iz bilo kojeg razloga je nepovratna.

12. Razno.

Založno pravo na moru: Najmoprimac ne smije sklopiti ili priznati bilo kakva pomorska založna prava, spašavanja ili dugovanja na brodu ili na kredit tvrtke KeK Yachting. Najmoprimac ne smije napustiti brod ili sklopiti ugovor o spašavanju bez prethodne pisane suglasnosti KeK Yachtinga. Najmoprimac obeštećuje KeK Yachting od bilo kakve odgovornosti za pomorska založna prava, spašavanja ili dugove koji proizlaze iz bilo kojeg čina ili propusta najmodavca na brodu ili kredita Kek Yachtinga.